กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัญฑา ป้องอารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนวัฒน์ ศาลางาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางปาริชาติ ฉันทราวดี
ครู คศ.3

นางกริษฐ์ชนัญ แก้วศศิวิมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสายลม ชัยช่วย
ครูจ้างสอน

นางสาวคุณัญญา เทพบันดาลสุข

นางสาวรุจีรัตน์ ชิณเทศ

นางสาววิจิตรา คูคำ

นางสาวสรัลรัตน์ หอวิชยกุล