กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปัญฑา ป้อมอารินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนวัฒน์ ศาลางาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางอัญลิปิการ์ เทียมณัชพลกรัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจามจุรี จันสิมมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสารัช ทองนพคุณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวคุณัญญา เทพบันดาลสุข
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิราภา ศาลางาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสรัลรัตน์ หอวิชยกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุมาพร วงศ์กระนวน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกนกวรรณ สมบัติวรรณทนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรวิภา หมั่นนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายฤทธิชัย วงษ์ศิริ