กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัญฑา ป้องอารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนวัฒน์ ศาลางาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสายลม ชัยช่วย
ครูจ้างสอน

นางสาวคุณัญญา เทพบันดาลสุข

นางสาวสรัลรัตน์ หอวิชยกุล