วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

ปรัญชาโรงเรียน

 

"การศึกษาเพื่อชีวิต  สังคมและเอกภาพ คือ อบรมนักเรียนเพื่อประโยชน์แห่งชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"


วิสัยทัศน์

 

"โรงเรียนเป็นฐาน  จัดการเรียนรู้  มุ่งสู้อาเซียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สานสัมพันธ์ชุมชน  บนวิถีประชาธิปไตย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"