วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

ปรัญชาโรงเรียน

 

"การศึกษาเพื่อชีวิต สังคมและเอกภาพ คือ อบรมนักเรียนเพื่อประโยชน์แห่งชีวิต
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"

 

 

วิสัยทัศน์

 

"โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"