กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิลา เล็กเจริญ
ครู คศ.2

นางปรียา เวียงสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ มุลลีปุ้น
ครูผู้ช่วย