กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางปรียา เวียงสมุทร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายศตวรรษ วรสุทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุฑารัตน์ มุลลีปุ้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัชนีภรณ์ มงคลช่วง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธิดา สว่างสิริทิพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1