กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจริยา แน่นอุดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิกา ปักษาเสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางกิตติญา ประสิทธิพันธุ์

นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์