กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจริยา แน่นอุดร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรรณิกา ปักษาเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอุมาพร เกษมสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกิรติกา ไพศาลธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภิชญาพร สายบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4