สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

1. สร้างคุณภาพนักเรียน "มีวินัย ใฝ่วิขา กีฬาเลิศ เทิดคุณธรรม"

2. การทำงานของครู  "เสียสละ จริงใจ มีวินัย รอบรู้ สู้งาน"

อักษรย่อ

ท.วร.

สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง

      สีเขียว            หมายถึง  ความเจริญงอกงาม
สีเหลือง          หมายถึง  ความรู้  ความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เหลืองปรีดียาธร