สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

๑. สร้างคุณภาพนักเรียน "มีวินัย ใฝ่วิขา กีฬาเลิศ เทิดคุณธรรม"

๒. การทำงานของครู  "เสียสละ จริงใจ มีวินัย รอบรู้ สู้งาน"

อักษรย่อ

ท.วร.

สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง

 

      สีเขียว             หมายถึง  ความเจริญงอกงาม
 สีเหลือง          หมายถึง  ความรู้  ความดี

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เหลืองปรีดียาธร