พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

 

๑. พัฒนาคุณภาพและสุขอนามัยของผู้เรียน

๒. จัดบรรยากาศ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓. พัฒนาครูและบุคลากร

๔. เสริมสร้างความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

๖. ปฏิรูปและเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

๗. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานประชาธิปไตย