พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

1. พัฒนาคุณภาพและสุขอนามัยของผู้เรียน

2. จัดบรรยากาศ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3. พัฒนาครูและบุคลากร

4. เสริมสร้างความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

6. ปฏิรูปและเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

7. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานประชาธิปไตย