หัวหน้ากลุ่มงาน

นายศตวรรษ วรสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางชลลดา บุญญะโรจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชนิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป