หัวหน้ากลุ่มงาน

นางปาริชาติ ฉันทราวดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกิตติญา ประสิทธิพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางชนิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป