คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย สาโรจน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรพัฒน์ ศรีบุบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา