คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวหน่อย ปราบพาล
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสวรรยา ปาคำมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางชลลดา บุญญะโรจน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอุไรภรณ์ ชาดแดง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกัญจน์กมล โสตถิวงศ์วาร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลลิตา โหตะรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเวณิกา นาจันทัด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณัชชาภรณ์ กลัดทอง