ปฐมวัย

นางสาวโสภ์พัษห์ เศวตโชติ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสวรรยา ปาคำมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางชลลดา บุญญะโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอุไรภรณ์ ชาดแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกัญจน์กมล โสตถิวงศ์วาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2