กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพร วังสุดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัสรกาณญ์ ทองพูน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวตรีเนตร ทาสนิท
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุบลรัตน์ อรุโณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชนิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพีรยา บูรณะเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรติรัตน์ ขวัญนู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3