กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพร วังสุดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัสรการณญ์ ทองพูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุภาวดี โสภาวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวตรีเนตร ทาสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายไชยยา เหล่าลือชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุบลรัตน์ อรุโณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางชนิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3