กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภณ ทิพย์เสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฎฐ์ชุดา หุมอาจ
ครู คศ.1

นางสาววรินทรา ชมสวน
ผู้ช่วยครู

นายสุวสันต์ กิวเล่งจิว
ครูจ้างสอน

นางสาวอรวรรณ สันดี
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณพงศ์ แก้วเจริญ