กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริวรรณ จันทะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปาณัสม์ พวงแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจวลี ดวงมาลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรินทรา ชมสวน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุวสัน กิมเล่งจิว

นายศุภกร พาเทพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1