แม่บ้าน

นางอรวรรณ อิลลิง
ภารโรง
หัวหน้าแม่บ้าน

นายจันทร์ ทาสิงห์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย