นักการภารโรง

นางสาวปราณี มังกรวงษ์
หัวหน้านักการภารโรง

นางอรวรรณ อิลลิง
นักการภารโรง

นางสาวเข็มพวง สูงขุนทด
นักการภารโรง

นายประมุข ผาติเสนะ
พ่อบ้าน

นายจันทร์ ทาสิงห์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย

นางสาวกิมห่วย แซ่กัง
แม่บ้าน