หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน

ระดับการศึกษา           

             ๑. ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงอายุ ๕-๖ ปี มุ่งเน้นพัฒนาการด้านความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับ

             ๒. ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

             ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ้งเน้นให้นักเรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ ศึกษาต่อ

             ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 ระดับประถมศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
 ระดับประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน            
   ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
      - วิทยาการคำนวณ ๔๐ ๔๐ ๔๐
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
      - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
      - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม             
      - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
      - เศรษฐศาสตร์            
      - ภูมิศาสตร์            
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
   การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
   ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม            
   หน้าที่พลเมือง  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
* เลือก ๑ รายวิชา            
   ภาษาเกาหลี - - - - - -
   ภาษาจีน - - - - - -
   ภาษาญี่ปุ่น - - - - - -
   ภาษาอังกฤษ - - - - - -
รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
   ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
   ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
   แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๔๐ ๑๐๔๐ ๑๐๔๐
  หมายเหตุ: โรงเรียนบูรณาการเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตามจุดเน้น ความพร้อม และบริบทของสถานศึกษา     
ทั้งนี้ โดยมีเวลาเรียนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี
 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑ ม.๒ ม.๓
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน      
   ภาษาไทย ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
   คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
      - ประวัติศาสตร์ ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.)
      - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม       
      - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
      - เศรษฐศาสตร์      
      - ภูมิศาสตร์      
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)
   ศิลปะ ๘๐(๒นก.) 80(๒นก.) 80(๒นก.)
   การงานอาชีพ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)
   ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.)
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
   ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐
   ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐
   แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี) ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐
  หมายเหตุ: โรงเรียนบูรณาการเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตามจุดเน้น ความพร้อม และบริบทของสถานศึกษา    
 ทั้งนี้ โดยมีเวลาเรียนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระดับ ม.ต้น ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔-๖
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
   ภาษาไทย ๒๔๐(๖นก.)
   คณิตศาสตร์ ๒๔๐(๖นก.)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔๐(๖นก.)
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      - ประวัติศาสตร์ ๘๐(๑นก.)
      - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม   
      - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ๒๔๐(๖นก.)
      - เศรษฐศาสตร์  
      - ภูมิศาสตร์  
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๐(๓นก.)
   ศิลปะ ๑๒๐(๓นก.)
   การงานอาชีพ ๑๒๐(๓นก.)
   ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐(๖นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๑๖๔๐(๔๑นก.)
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ๑๖๐๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ลูกเสือ – เนตรนารี  
   ชุมนุม ๑๘๐
   แนะแนว ๑๒๐
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖๐
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี) ๓๖๐๐
  หมายเหตุ: โรงเรียนบูรณาการเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตามจุดเน้น ความพร้อม และบริบทของสถานศึกษา    
ทั้งนี้โดยมีเวลาเรียนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระดับม.ปลาย ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ ชั่วโมง/ปี