หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน

ระดับการศึกษา           

                1. ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-2) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงอายุ 5-6 ปี มุ่งเน้นพัฒนาการด้านความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับ

                2. ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ้งเน้นให้นักเรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ ศึกษาต่อ

                4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างและเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

6

6

6

4

4

4

คณิตศาสตร์

5

5

5

4

4

4

วิทยาศาสตร์

2

2

2

2

2

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2

2

2

2

2

2

ประวัติศาสตร์

1

1

1

1

1

1

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

2

2

2

2

2

ศิลปะ

2

2

2

2

2

2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

1