พนักงานจ้าง

นางสาวกัญญ์วรา แซ่โง้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวโสภา อัตนาถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา ประสมสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธิติมา พุฒหอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอานนท์ หมื่นแสน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสหรัฐ โชตินอก
บรรณารักษ์

นายสุธิศาล จันทอง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา