ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 60 งานประจำปีโรงเรียน ร้อยรัก สายใย รวมใจ ท.วร. ครั้งที่ ๖
02 ธ.ค. 59 งามน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ชุดนักเรียน
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
21 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ม.1-6
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อ
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (สอบกลางปี)
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่
24 ก.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
ปีนี้จัดที่สนามกีฬาศรีราชา สเตเดี้ยม
ชุดสีของแต่ละห้อง
17 ก.ค. 58 ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดสมุทรสงคราม
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาค (มัธยม)
13 ก.ค. 58 คณะกรรมการประเมินโครงการ Zero Waste School
01 ก.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลก
ารสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2556 จัดที่ลานพระราชวังดุสิต) ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
30 มิ.ย. 58 งานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าคุณจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
  • ผู้ก่อตั้งอำเภอศรีราชา
    การมาทำโรงเลื่อยไม้ที่ศรีราชาของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งต่อมาเจ้าพระยาสุรศัดิ์มนตรี จึงได้กราบทูลต่อกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์  (สมุหเทศบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน)  ขอให้ย้ายที่ทำการอำเภอจากเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพระมาอยู่ที่ ศรีราชา  และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระเป็นอำเภอศรีราชา  ตั้งแต่ พ.ศ.  2460  เป็นต้นมา
  • ผู้ก่อให้เกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา
    เมื่อสมเด็จพระศรีรสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวี ในพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสูญเสียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อีก 1 พระองค์  ในเวลาใกล้เคียงกัน  ทำให้ทรงเสียพระทัยอย่างมาก ถึงกับประชวรหนัก เมื่อแพทย์หลวงถวายการรักษาจนพระอาการดีขึ้น จนได้แปรพระราชฐานมาประทับพักผ่อนที่ศรีราชาและโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีถวายอารักขา ระหว่างการประทับพักผ่อน ณ ศรีราชา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงโปรดเกล้าให้หมอหลวงที่ตามเสด็จให้การรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านที่มาขอความ ช่วยเหลือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมพระอาการพระพันวัส สาฯ จึงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงพยาลแห่งนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จฯ  นับแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นปูชนียบุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ ศรีราชาอย่างมากมาย  ฉะนั้น ในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน จึงร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะรำลึกถึงคุณความดีของท่านตลอดมาจน กระทั่งปัจจุบัน
 
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
ชุดนักเรียน
08 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันหลวงพ่อโพธิ์
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
03 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
02 ก.พ. 58 ประกาศโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
24 ม.ค. 58 งานประจำปีโรงเรียน ร้อยรัก สายใย รวมใจ ท.วร. ครั้งที่ ๔
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กำหนดงาน "ร้อยรัก สายใย รวมใจ ท.วร." ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โดยในงานจะมีการแสดงของนักเรียนทุกสายชั้น และร่วมพบปะสังสรรค์รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยสามารถติดต่อซื้อบัตรโต๊ะอาหาร (โต๊ะจีนจำนวนโต๊ะละ ๑๐ ที่นั่ง) ราคาโต๊ะละ ๓,๐๐๐ บาท หรือจะซื้อเป็นที่นั่ง ที่นั่งล่ะ ๓๐๐ บาท ได้ที่ห้องธุรการ ชั้น ๑ อาคาร สาธิตธรรมนาท 
ซื้อเสื้อสมาคม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการจัดงานประจำปี ๒๕๕๘ เสื้อคอปกราคาตัวละ ๓๐๐ บาท โดยสามารถติดต่อขอดูตัวอย่างเสื้อได้ที่ห้องธุรการ ชั้น ๑ อาคาร สาธิตธรรมนาท และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองสวมเสื้อตัวนี้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว
สนับสนุนการซื้อดอกไม้ พวงมาลัย และตุ๊กตา จากร้านค้าสมาคมฯ ภายในงาน
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาย เอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขานุการสมาคมฯ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๐๐๙ ๑๗๘๙ หรือ ๗ ๓๘๓๑ ๑๘๐๕ ต่อ ๑๒๐
26 ก.ย. 57 งานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
01 ก.ย. 57 กิจกรรม Big cleaning day
29 ส.ค. 57 วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร.
21 ส.ค. 57 โครงการลูกเสือจราจร
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 โครงการวันวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
19 ก.ค. 57 ถึง 20 ก.ค. 57 คาราวานทัวร์เพื่อการศึกษา
17 ก.ค. 57 ประเมินโครงการ Zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา
02 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 แข่งขันวิชาการระดับภาคตะวันออก โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
30 มิ.ย. 57 ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
29 มิ.ย. 57 โครงการอาชีพอิสระ
27 มิ.ย. 57 ประเมินครูผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
24 มิ.ย. 57 ติดตามการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
21 มิ.ย. 57 โครงการอาชีพอิสระ
14 มิ.ย. 57 โครงการอาชีพอิสระ
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
01 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง
29 พ.ค. 57 ทำบุญโรงเรียน