ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

WATRATNIYOMTUM  MUNICIPAL  SCHOOL

 

         โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๑ โดยพระครูนิตย์ ใจใหญ่ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม มีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้น ๑ ห้อง นักเรียน ๓๐ คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิยมธรรมเป็นสถานที่เรียน

         ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๒ อำเภอศรีราชา เทศบาลตำบลศรีราชา และวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน (แบบ ป.๑) ขนาด ๕ ห้องเรียน มีมุขหน้าขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินของวัดด้านทิศตะวันออก เมื่อแล้วเสร็จจึงให้นักเรียนมาเข้าเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓

         วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลตำบลศรีราชาตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม” ตั้งแต่บัดนั้นมา
 
          พ.ศ. ๒๕๑๑ เทศบาลตำบลศรีราชาได้จัดสรรงบประมาณให้ ๑๐๓,๓๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารขึ้นอึก ๓ ห้องเรียน และทาสีใหม่ทั้งหลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ ขึ้น ๑ ห้อง
 
          พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ (กรมสามัญ) มี ๑๐ ห้องเรียน ขึ้น ๑ หลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารโรงอาหารชั้นเดียว ขนาด ๙ x ๓๒ เมตร ขึ้นอีก ๑ หลัง
 
          พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓ ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด ๘ ห้องเรียน ๑ หลัง ในที่ดินเทศบาลตำบลศรีราชาขอซื้อจากเอกชนเพิ่มเติม ๑ ไร่เศษ
 
          พ.ศ. ๒๕๒๕ เทศบาลตำบลศรีราชาได้จัดสรรงบประมาณให้ ๒๐๐,๐๐๐บาท ก่อสร้างอาคารห้องสมุดแบบ ๒ ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด ๗ x ๒๔ เมตร ๑ หลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนอีก ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๓ ชั้นใต้ถุนโล่ง
 
          พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒,๖๖๒,๖๐๐ บาท และเทศบาลเมืองศรีราชาจัดสมทบอีก ๓,๒๗๘,๖๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓ ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด ๘ ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้น ๑ ห้องเรียน
 
          พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ๖,๘๙๙,๐๐๐ บาท  เทศบาลเมืองศรีราชาจัดสบทบอีก ๒,๒๖๔,๐๐๐ บาท   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๔ ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด ๑๕ ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินที่วัดราษฎร์นิยมธรรมมอบให้ประมาณ ๑.๕ ไร่
 
          พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวนเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลเมืองศรีราชาจัดสบทบอีก ๖๙,๗๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด ๑๒ ห้องเรียน ขึ้น ๑ หลัง
 
          โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนและผู้ปกครองเป็นอันมาก ผู้ปกครองจึงเกิดความสนใจ และได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันมากเกินจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ จึงต้องใช้วิธีการสอบคัดเข้าเรียน 
 
          ในปีการศึกษา 2551 ได้มีการเปิดสอน ๔ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย