ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

WATRATNIYOMTUM  MUNICIPAL  SCHOOL

 

         โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย    ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2501     โดยพระครูนิตย์   ใจใหญ่   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม  มีนายเจริญ   อำไพ เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น 1 ห้อง นักเรียน 30 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิยมธรรมเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาปี พ.ศ. 2502 อำเภอศรีราชา เทศบาลตำบลศรีราชา และวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน (แบบ ป.1) ขนาด 5 ห้องเรียน มีมุขหน้าขึ้น 1 หลัง ในที่ดินของวัดด้านทิศตะวันออก เมื่อแล้วเสร็จจึงให้นักเรียนมาเข้าเรียน ในปี พ.ศ. 2503

          วันที่ 1 เมษายน 2506   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลตำบลศรีราชาตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ตั้งแต่บัดนั้นมา

          พ.ศ. 2511 เทศบาลตำบลศรีราชาได้จัดสรรงบประมาณให้ 103,300.- บาท เพื่อต่อเติมอาคารขึ้นอึก 3 ห้องเรียน และทาสีใหม่ทั้งหลัง และ   ในปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น 1 ห้อง

           พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย 500,000.- บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (กรมสามัญ) มี 10 ห้องเรียน ขึ้น 1 หลัง และในปี พ.ศ. 2521 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณ 220,000.- บาท ก่อสร้างอาคารโรงอาหารชั้นเดียว ขนาด 9 x 32 เมตร ขึ้นอีก 1 หลัง

          พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย 2,150,000.- บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง ในที่ดินเทศบาลตำบลศรีราชาขอซื้อจากเอกชนเพิ่มเติม 1 ไร่เศษ

พ.ศ. 2525 เทศบาลตำบลศรีราชาได้จัดสรรงบประมาณให้ 200,000.- บาท ก่อสร้างอาคารห้องสมุดแบบ 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 7 x 24 เมตร 1 หลัง และในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนอีก 1,400,000.- บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง

          พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,662,600.- บาท และเทศบาลเมืองศรีราชาจัดสมทบอีก 3,278,600.- บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 8 ห้องเรียนขึ้น 1 หลัง ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น 1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย 6,899,000.- บาท  เทศบาลเมือง

ศรีราชาจัดสบทบอีก 2,264,000.- บาท   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 15 ห้องเรียนขึ้น 1 หลัง ในที่ดินที่วัดราษฎร์นิยมธรรมมอบให้ประมาณ 1.5 ไร่

พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวนเงิน 6,700,000.- บาท และเทศบาลเมืองศรีราชาจัดสบทบอีก 697,00.- บาท    เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด 12 ห้องเรียน ขึ้น 1 หลัง

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ได้สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนและผู้ปกครองเป็นอันมาก  ผู้ปกครองจึงเกิดความสนใจ  และได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันมากเกินจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้  จึงต้องใช้วิธีการสอบคัดเข้าเรียน  

ในปีการศึกษา  2551   ได้มีการเปิดสอน 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย