กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริวัน เรืองจรัส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิตติมา สลับศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิชญ์ฌากาญจน์ หิรัญเชาว์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายรัฐนันท์ เจริญสุข
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวลัดดาวัลย์ การีรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายภาคภูมิ เพ็งธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิรประภา โคตรภูงา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4