กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิตติมา สลับศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิชญ์ฌากาญจน์ หิรัญเชาว์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายรัฐนันท์ เจริญสุข
ครู คศ.1