โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗
 
            สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการปูพื้นฐานและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
            โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗ ขึ้น ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม สมกับวัยและระดับการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหลักสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่


                                                                                                                      (นายเอกชัย  สาโรจน์)
                                                                                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง
                                                                                                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา