โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการปูพื้นฐานและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก  มีจิตสาธารณะ  รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง  รู้จักการคัดแยกขยะ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน  เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗ ขึ้น  ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย  มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม สมกับวัยและระดับการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  ซึ่งหลักสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา  ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการลด  คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์  และต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่

(นางเพ็ญศรี  แนะแก้ว)

ผู้บริหารสถานศึกษา