กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจิตราภา เลียงผา
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมงคล เกิดแสง

นายรัฐนันท์ เจริญสุข

นายจิรเดช โสภา