กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางบรรเจียด กิตติธรรมโม
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายรัฐนันท์ เจริญสุข
ครู คศ.1