กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทยา พันธุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมลฤดี สระแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายมงคล เกิดแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายจิรเดช โสภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3