กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา พันธุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล เกิดแสง
ครูจ้างสอน