กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา พันธุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสถาพร แจ้งจำรัส
ครู คศ.3

นางพาชื่น ชาญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมงคล เกิดแสง
ครูจ้างสอน