กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางมลฤดี สระแก้ว

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายมงคล เกิดแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายจิรเดช โสภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3