กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุณชนะ เกิดความสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรี สังข์เกษม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตราภา เลียงผา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2