กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญชนะ เกิดความสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชรี สังข์เกษม
ครู คศ.3

นางสาวกิรติกา ไพศาลธรรม