กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวาสนา พุ่มพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางณัฐชลัยย์ธร นิลสมัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายบุญชนะ เกิดความสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชรี สังข์เกษม
ครู คศ.3

นางสาวกิรติกา ไพศาลธรรม

นายศตวรรษ วรสุทธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1