กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุณชนะ เกิดความสุข

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรี สังข์เกษม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตราภา เลียงผา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2