ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอินทนิล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 พฤษภาคม 2525
งบประมาณ : 2,150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 8 พฤษภาคม 2552
งบประมาณ : 9,163,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสาธิตธรรมนาทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 สิงหาคม 2540
งบประมาณ : 5,941,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมหาราชินี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 กรกฎาคม 2548
งบประมาณ : 7,397,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๕๑ ปี ท.วร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 26 กันยายน 2552
งบประมาณ : 15,730,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..